Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről
7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
2010. évi XXXVIII. Törvény a hagyatéki eljárásról
14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
45/2002. (XII. 25.) PM rendelet az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

20/1999. (II. 5.) Kormány rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről

1994. évi LIII. Törvény a végrehajtásról
14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról

2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról
178/2008. (VII. 3.) Korm. Rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek tanúsításáról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek meghatározásáról
2078/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

2000. évi CXXXVII. Törvény a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról
12/2003. (I. 30.) Korm. Rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól
11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
80/2009. (XII. 28) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról